Política de privacitat

Política de Confidencialitat i Protecció de Dades

GALAN TEXTILE MACHINERY, S.L. des d’ara, “GALAN” o “l’Entitat”, en la seva qualitat de Responsable de l’Tractament està compromesa amb la deguda diligència i compliment de la normativa de Protecció de Dades instrumentada a través del Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades General de Protecció de dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

En compliment de l’anterior, a continuació, s’exposa la política de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal aplicable al tractament de dades personals en el marc de la seva activitat.

 • Identitat: GALAN TEXTILE MACHINERY, S.L.
 • Direcció: C/ Francesc Oller, 91, Terrassa, 08225
 • Telèfon: 937 33 65 50
 • Correu electrònic: galan@galan.es
 • Dades de contacte de l’RPD:
 • Canal de Protecció de Dades: www.corporate-ethicline.com/galan

Procedència

L’Entitat pot recopilar dades de caràcter personal a través de les següents vies:

 • Directament dels interessats: les dades de caràcter personal que l’interessat proporciona de forma directa quan omple el formulari per sol·licitar informació, així com, quan sol·licita assistència o es comunica amb nosaltres de totes maneres.
  Els tipus de dades de caràcter personal que podem recopilar són dades d’identificació i dades de contacte.
 • Tercers: dades d’identificació i de contacte facilitats pels nostres col·laboradors.

Finalitats del tractament

GALAN tractarà les dades i informació recopilada amb les següents finalitats:

 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició d’informació que ens formulin les persones interessades sobre els nostres productes i serveis.
 • Gestionar la seva atenció, visita i reunió a les nostres instal·lacions, així com la gestió, lliurament i instal·lació en funció dels serveis i productes contractats.
 • Enviar comunicacions informatives i comercials: tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar sobre activitats, articles d’interès i informació general relacionats amb la nostra activitat i els serveis / productes contractats.
 • Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través de l’Currículum Vitae (CV) amb la finalitat de procés de selecció i reclutament.
 • Complir amb disposicions legals.

Per al bon fi i desenvolupament de la seva atenció i gestió de les finalitats anteriors, el titular consent el tractament de les seves dades, tot això sota el més estricte compliment de la normativa de Protecció de Dades i la política que li estem detallant. En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets (veure apartat específic).

Criteris de conservació de les dades

 • Gestión de servicios / productos contratados con la Entidad: conservaremos los datos de carácter personal aportados en los contratos, ofertas y/o propuestas, así como los del resto de personas cuya intervención sea necesaria, durante el tiempo que sea necesario para la correcta entrega, instalación, así como durante el tiempo que estén vigentes los servicios contratados. Al finalizar la relación entre la Entidad y el cliente los datos de carácter personal serán conservados en los supuestos que se pudieran derivar responsabilidades con la Entidad y/o en cumplimiento de otros marcos normativos que le sean de aplicación a la Entidad o de una norma con rango de ley que exija a la conservación de estos. Los datos de carácter personal se mantendrán de forma que permitan la identificación y el ejercicio de los Derechos de los afectados y, bajo las medidas técnicas jurídicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la confidencialidad e integridad de estos.
 • Gestión Currículum Vitae: la Entidad, como norma, conservará su Currículum Vitae por el plazo máximo de un año. Concluido dicho plazo, se procederá automáticamente a su destrucción, en cumplimiento del principio de calidad del dato.
 • Otros: el resto de los datos e información aportada por el interesado por cualquier medido, serán conservado durante el tiempo que sea necesario para cumplir la finalidad para la que fueron recabados.

Legitimació

Les bases legals que habiliten a l’Entitat per poder tractar les dades de caràcter personal dels interessats són:

 • El consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis i productes.
 • El marc de prestació i / o contractació de serveis / productes amb l’Entitat.
 • L’interès legítim per remetre-li comunicacions informatives, comercials i / o ofertes promocionals relacionades amb l’activitat de l’Entitat i els serveis / productes contractats a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà.
 • El Consentiment prestat pels Candidats a llocs de treball amb fins de selecció i reclutament.
 • Una disposició legal.

Destinataris

No es cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal. En aquests supòsits, les seves dades podrien ser comunicats als jutges i tribunals en compliment de la legislació vigent.

Tampoc es realitzen transferències internacionals dades a tercers països.

Drets

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre GALAN està tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Dret a la Limitació i Oposició: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. L’Entitat deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Aquests drets podran ser exercitats al nostre Canal de Protecció de Dades.

Canal de Protecció de Dades

GALAN ha implementat un Canal de Comunicacions i Denúncies on s’incorporen els aspectes rellevants i necessaris en matèria de protecció de dades, considerant el més alt compromís, rigor i professionalitat en matèria de seguretat, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes , incorporant els requisits que preveu l’article 24 de la LOPDGDD per a aquest tipus de canals.

El Canal de Protecció de Dades s’ha instrumentat a través d’una plataforma web, desenvolupada i gestionada per un expert extern independent per aportar-i garantir-los els nostres compromisos anteriors.

Mitjançant el Canal de Protecció de Dades, podrà comunicar i tramitar l’exercici dels seus Drets (veure apartat anterior) i comunicar qualsevol indici o coneixement que tingués de possibles violacions (bretxes) de seguretat i/o de possibles incompliments o irregularitats sobre la normativa de Protecció de Dades o la present política de l’Entitat.

Les dades d’accés a Canal de Protecció de Dades es detallen a l’inici de la present política.

Desplaça cap amunt